دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده محیط زیست و انرژی
معرفی

مشخصات فردی

نام : فرزام   بابائی سمیرمی

پست الکترونیکی : f.babaei@srbiau.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : دانشکده محیط زیست و انرژی

محل خدمت : دانشکده محیط زیست و انرژی

مرتبه علمی : استادیار

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1377/12/01

فرزام بابائی سمیرمی

محل خدمت:   دانشکده محیط زیست و انرژی

مرتبه علمی : استادیار

^